محسن حسنلو
1399/08/24
09:40
#نسبت 💢 شاخص فلزات اساسی به شاخص خودرو 💢 نمودار در کوتاه مدت در محدود حمایتی خود قرار دارد و انتظار می رود شاخص فلزات به شاخص خودرو پیشروی بهتری ...

#نسبت💢 شاخص فلزات اساسی به شاخص خودرو 💢نمودار در کوتاه مدت در محدود حمایتی خود قرار دارد و انتظار می رود شاخص فلزات به شاخص خودرو پیشروی بهتری داشته باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0