بورس۲۴
1401/01/30
12:34
مجمع «بایکا» سود داشت، اما تقسیم نکرد!

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کابلسازی ایران مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴...

انتهای خبر

0
0