بتاسهم
1399/09/06
22:35
#خمهر در شهریوربا رشد 818 میلیارد ریال شد و مهر هم 892 میلیارد ریال بود در ابان با رشد 979 میلیارد ریال شد جمعا 8 ماهه 7418 میلیارد ریال فروش ...

#خمهر در شهریوربا رشد ۸۱۸ میلیارد ریال شد و مهر هم ۸۹۲ میلیارد ریال بود در ابان با رشد ۹۷۹ میلیارد ریال شد


جمعا ۸ ماهه ۷۴۱۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل ۳۴۱۴ میلیارد ریال بودهانتهای خبر

0
0