بورس۲۴
1401/04/07
14:48
عملکرد ۳ ماهه نخست بیمه ما را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بیمه ما در ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۶۵۳ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی کرد. درآمد حق بیمه خرداد نیز ۳۰۵ میلیارد تومان گزارش شد.

عملکرد 3 ماهه نخست بیمه ما را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه ما در ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۶۵۳ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی کرد. درآمد حق بیمه خرداد نیز ۳۰۵ میلیارد تومان گزارش شد.

مما
انتهای خبر

0
0