بتاسهم
1401/02/12
12:02
#رانفور در 12ماهه حسابرسی شده تلفیقی 336 و در سود اصلی 381 ریال سود محقق کرده است

#رانفور در ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۳۳۶ و در سود اصلی ۳۸۱ ریال سود محقق کرده است


انتهای خبر

0
0