بورس۲۴
1401/02/07
08:55
«شسینا» فروردین را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع شیمیایی سینا در مدت ۱ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۱۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

«شسینا» فروردین را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع شیمیایی سینا در مدت ۱ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۱۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. درآمد فروش فروردین ماه سل قبل ۱۳ میلیارد تومان بود.

شسبنا 1 ماهه 1401
انتهای خبر

0
0