ساعت بورس
1400/07/10
09:49
... #غگیلا بعد از چهل روز اصلاح قیمت از امروز #صف_خرید تشکیل داده برای شروع رشد دوباره ... 📊 📉

...#غگیلابعد از چهل روز اصلاح قیمتاز امروز #صف_خرید تشکیل دادهبرای شروع رشد دوباره...📊 📉

انتهای خبر

0
0