کارگزاری سهام بارز
1400/01/16
16:24
#شبهرن گزارش عملکرد اسفند 🔹درآمد شرکت در اسفند 889 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن 20% افزایش یافته ، متوسط درآمد ماهانه شرکت در سال 99 برابر 5...

#شبهرن


گزارش عملکرد اسفند🔹درآمد شرکت در اسفند ۸۸۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ۲۰٪ افزایش یافته ، متوسط درآمد ماهانه شرکت در سال ۹۹ برابر ۵۰۹ میلیارد تومان می باشد.🔹شرکت در اسفند ۵۴۴۷۱ مترمکعب محصول فروخته که نسبت به بهمن ۲۱٪ افزایش یافته ، متوسط مقدار فروش ماهانه در سال ۹۹ برابر ۴۱۴۷۷ مترمکعب بوده است.🔹درآمد شرکت در سال ۹۹ برابر ۶۱۰۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۸، ۵۱٪ افزایش یافته است.🔹 شرکت در سال ۹۹ ، ۴۹۸ هزار مترمکعب محصول فروخته که افزایش ۷ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد.🔹 متوسط نرخ فروش روانکار (داخلی) شرکت در سال ۹۹ برابر ۱۶۱۲۹۵ ریال برای هر مترمکعب بوده که نسبت به سال ۹۸ ، ۳۱٪ افزایش یافته است.انتهای خبر

0
0