سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1401/05/31
15:31
#کتوکا کف سازی مناسبی روی 650 داشته ...در حال تکمیل یه پنج موجی است و اواخر این ریزش ..حد ضرر 600

#کتوکا کف سازی مناسبی روی ۶۵۰ داشته ...در حال تکمیل یه پنج موجی است و اواخر این ریزش ..حد ضرر ۶۰۰انتهای خبر

0
0