بورس۳۶۵
1399/10/09
19:59
نـــــــام نــمــاد: #برکت 📊 تــــوضــیـــحـــات: برکت را حقیقی بسیار خوب میخرد و امروز هم با قدرت خرید بسیار خوب بیشتر از ۲۸ میلیارد تومان خرید ...

نام نماد: #برکت📊 توضیحات:برکت را حقیقی بسیار خوب میخرد و امروز هم با قدرت خرید بسیار خوب بیشتر از ۲۸ میلیارد تومان خرید داشت که اتفاق بسیار خوبی برای سهم است
『تاریخ: سه شنبه ۹ دی ماه 』انتهای خبر

0
0