تحلیل برای سود
1401/01/16
11:03
#گزارشات_ماهانه_اسفند #وبشهر در گزارش ماهانه اسفند 708 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #سمگا در گزارش ماهانه اسفند 1,915 میلیارد...

#گزارشات_ماهانه_اسفند#وبشهر در گزارش ماهانه اسفند ۷۰۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#سمگا در گزارش ماهانه اسفند ۱,۹۱۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#خبهمن در گزارش ماهانه اسفند ۵۳۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وخارزم در گزارش ماهانه اسفند ۱,۰۳۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0