کدال۳۶۰
1401/01/14
13:34
#اعتلا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منته...

#اعتلا


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰۱۴۰۱-۰۱-۱۴ ۱۳:۳۴:۴۵ (۸۶۶۲۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0