بتاسهم
1399/12/04
13:14
#کهمدا در بهمن 356 ، دی 389 ، اذر 346 ، ابان 273 ،مهر 315 میلیارد ریال فروش داشت و 8ماهه 2576 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد ...

#کهمدا در بهمن ۳۵۶ ، دی ۳۸۹ ، اذر ۳۴۶ ، ابان ۲۷۳ ،مهر ۳۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ماهه ۲۵۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است


مدت مشابه این عدد ۱۵۸۷ میلیارد ریال بوده است


در نرخ فروش ابان ۵۱,۷۹۴,۰۲۸ ریال و اذر ۵۴,۹۴۵,۸۴۳ ریال و دی با رشد ۵۸,۲۹۹,۳۳۳ ریال است . در بهمن به ۶۱,۰۷۸,۷۳۹ ریال رسیده و رشد کرده استانتهای خبر

0
0