پارسیس تحلیل
1399/10/10
11:30
#ماهانه #مارون گزارش ماهانه مارون نشان میدهد که در آذر 1399 موفق به فروش 2,078 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 2 درصدی داشته ...

#ماهانه #مارونگزارش ماهانه مارون نشان میدهد که در آذر ۱۳۹۹ موفق به فروش ۲,۰۷۸ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۲ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱,۴۲۶ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۴۶ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۲,۸۳۲ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0