بتاسهم
1401/01/08
19:01
#زفکا در دی هم با ثبات فروش به 475 میلیارد ریال رسیده است . در بهمن 480 میلیارد ریال بوده است و اسفند 485 میلیارد ریال شد 12 ماهه 5147 میلیارد...

#زفکا در دی هم با ثبات فروش به ۴۷۵ میلیارد ریال رسیده است . در بهمن ۴۸۰ میلیارد ریال بوده است و اسفند ۴۸۵ میلیارد ریال شد


۱۲ ماهه ۵۱۴۷ میلیارد ریال بود


مدت مشابه قبل ۳۱۶۰ میلیارد ریال شده است.انتهای خبر

0
0