بتاسهم
1401/03/11
19:37
افزایش سرمایه #شمواد گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 143,488,000,000 ریال به مبلغ 3,180,455,500,000 ریال از محل مازا...

افزایش سرمایه #شمواد


گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۱۸۰,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی از محل مازادحاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین ) که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شدهانتهای خبر

0
0