بورس۲۴
1401/02/25
09:36
شفاف سازی بانک گردشگری در خصوص سود فروش سهام در شرکت فرعی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک گردشگری اعلام داشت با عنایت به واگذاری سهام سینا سروش اریکه (سهامی خاص) توسط شرکت توسعه پارس گستر نگین گردشگری از زیر مجموعه های شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان و سهامداری حدود ۴۸/۸۹ درصدی بانک گردشگری در شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، آثار مالی این واگذاری بر صورتهای مالی تلفیقی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان بر تصمیم گیری تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری تاثیر خواهد داشت.

شفاف سازی بانک گردشگری در خصوص سود فروش سهام در شرکت فرعی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک گردشگری اعلام داشت با عنایت به واگذاری سهام سینا سروش اریکه (سهامی خاص) توسط شرکت توسعه پارس گستر نگین گردشگری از زیر مجموعه های شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان و سهامداری حدود ۴۸/۸۹ درصدی بانک گردشگری در شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، آثار مالی این واگذاری بر صورتهای مالی تلفیقی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان بر تصمیم گیری تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری تاثیر خواهد داشت.


وگ
انتهای خبر

0
0