آرین تریدر
1399/08/18
10:49
آورده نقدی: #وفتخار 317%| #شپارس 51% | #اعتلا 44% |#شلعاب 275%| #قجام 108% | #تنوین 67% تلفیقی: #رتاپ 65% (سودانباشته 32% - آورده نقدی 33% ) ...

آورده نقدی:


#وفتخار ۳۱۷٪| #شپارس ۵۱٪ | #اعتلا ۴۴٪ |#شلعاب ۲۷۵٪| #قجام ۱۰۸٪ | #تنوین ۶۷٪تلفیقی:


#رتاپ ۶۵٪ (سودانباشته ۳۲٪ - آورده نقدی ۳۳٪ )


#فروس ۳۵۷٪ ( سودانباشته ۴۰٪ - تجدید ارزیابی ۳۱۷٪)


#کاذر ۱۰۰٪ (سودانباشته ۴۹٪ - آورده نقدی ۳۰٪ )


#فارس ۱۰۰٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )————————————-


۵. #مرحله_تصمیمات


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#غشهداب ۲۴۷٪ | #کوثر ۸۳٪ | #کسرام ۱۵۳۵٪ | #غشان ۶۸۷٪ | #ومعلم ۱۸۰٪ | #تلیسه ۱۳۲۷٪ |#بکهنوج ۲۴۳۶٪ | #غدیس ۳۱۸٪سود انباشته:


#دابور ۳۳٪ |#کفرا ۵۶٪ |#وصنعت ۳۳٪ |#فرابورس ۱۰۰٪ |#وسرمد ۱۹٪ | #وایرا ۱۰۰٪ |#وپاسار ۳۰٪ (سایر اندوخته ها) | #وبوعلی ۸۸٪ | #دحاوی ۲۰۰٪ |#بورس ۱۰۰٪ | #فلامی ۲۳۳٪ |#خودکفا ۵۲۹٪ |#وبانک ۶۸٪ (سایر اندوخته ها) |#ساربیل ۱۰۰٪ | #رمپنا ۴۸٪ |#سامان ۴۴٪ ( سایر اندوخته‌ها ) | #شپنا ۴۹٪ | #گشان ۱۸۵٪آورده نقدی:


#پکویر ۲۱۱٪ | #دسانکو ۱۲٪|#دسبحان ۲۹٪ | #کگل ۱۰۸٪ | #تشتاد ۱۳۴٪ | #سمگا ۵۰٪ | #ثنور ۳۸٪ | #کفرا ۵۹٪ | #حکشتی ۳۲٪ | #وملل ۶۵٪ |#میدکو ۶۹٪ | #تکشا ۸۲٪ | #ساروج ۴۹٪ | #شجم ۴۴٪ | #کگهر ۱۰۳٪ | #غالبر ۳۲٪ | #افق ۲۰۰٪ | #فخاس ۳۲٪ | #لوتوس ۵۰٪ | #کدما ۷۳۳٪ | #ثاخت ۵۰٪ | کویر ۲۰۰٪ (تصمیم گیری در اختیار هییت مدیره) |#بزاگرس ۲۶۰٪ |#وگردش۱۴۰٪ |#شصدف ۲۵۰٪ |#وبیمه ۱۵۰٪ | #دسبحا ۱۹٪ |#ارفع ۳۳٪ | #ثپردیس ۱۸٪ |#ثشرق ۲۲٪ | #کگاز ۸۹٪ |#کاسپین۵۶٪ | #دتماد ۴۳٪ |#وسکرمان ۴۸۰٪ | #شاملا ۱۰۰٪ |#کخاک ٪۲۰۰ |#کایتا ۱۲۳۳٪ |#صبا ۲۰۰٪ |#وسنا ۴۲٪ |#کپشیر ۲۴۴٪ |#ساذری ۳۷۰۰٪ |#سپ ۶۷٪ |#تملت ۵۷٪تلفیقی:


#وتوکا ۷۷٪ (سودانباشته: ۵۹٪ - آورده نقدی ۱۸٪ )


#وآرین ۱۸۶٪ (سودانباشته: ۲۹٪ - آورده نقدی ۱۵۷٪ )


#غشوکو ۹۹۶٪ (سودانباشته: ۷۸٪ - آورده نقدی ۹۱۸٪ )


#دعبید ۱۰۳٪ (سودانباشته: ۱۰۱٪ - آورده نقدی ۲۲٪ )


#گکیش ۲۲۰٪ (سودانباشته: ٪۱۵ - آورده نقدی ۲۰۵٪ )


#پترول ۲۵٪ (سودانباشته: ٪۷ - آورده نقدی ۱۷٪ )


#ختور ۲۵۰٪ (سودانباشته: ٪۱۱۷ - آورده نقدی ۱۱۳٪)


#تاصیکو ۵۵٪ (سودانباشته: ٪۱۰ - آورده نقدی ۴۵٪)


#ثتران ۵۰٪ (تجدید ارزیابی ۱۸٪ - آورده نقدی ۳۲٪ )


#تاپکیش ۲۰۰٪ (سودانباشته ۵۰٪ - آورده نقدی ۱۵۰٪ )


#شتران ۷۰٪ (سودانباشته ۲۵٪ - سایر اندوخته‌ها ۴۵٪ )


#اتکای ۲۳٪ (سودانباشته ۲۰٪ - سایر اندوخته‌ها ۳٪ )


#کهمدا ۱۵۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )————————————-


۶. #مرحله_ثبت


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله ثبت افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#خپویش ۲۸۸٪ |#غگلستا ٪۳۴۱ | #ما ۱۶۷٪ |#سبزوا ۵۲۷٪ | #کفپارس ۱۵۱۹٪ | #فبستم ۴۴۵٪سود انباشته:


#وخاور ۱۰۰٪ | #ساراب ۴۰٪آورده نقدی:


#شنفت ۲۵٪ | #آ_س_پ ۱۱٪ | #شپترو ۵۷٪ | #دالبر ۱۸٪ | #ثغرب ۳۳٪ |#سیلام ۱۹۱٪تلفیقی:


#اتکام ۱۸٪ (سودانباشته ۱۸٪ - سایر اندوخته‌ها ۳٪ )


#وکار ۲۱۶٪ (تجدید ارزیابی: ۱۹۳٪ - سایر اندوخته‌ها ۲۳٪ )


#فاسمین ۲۰۰٪ (سودانباشته ۱۶۲٪ - سایر اندوخته‌ها ۳۸٪ )


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


💹پیشنهاد » گروه آرین تریدر حضور در مجامع شرکتهای با بنیادی قوی را توصیه مینماید .(🔔نکته : افزایش سرمایه از سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی از جذاب ترین + سودده ترین نوع افزایش سرمایه ها در بورس میباشند)
انتهای خبر

0
0