تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/26
00:34
من احساس میکنم کلی روی ۶۲ تا ۵۸ خرید انجام شده !!! موج بعدی همراه با موج بازماندگان بازار خواهد بود

من احساس میکنم کلی روی ۶۲ تا ۵۸


خرید انجام شده !!!


موج بعدی همراه با موج بازماندگان بازار خواهد بودانتهای خبر

0
0