کافه بورس
1399/10/07
09:55
اتفاق خوبی است اگر ثبات داشته باشه... لزوما سهم های کوچک منفی نمیشن.. در سایه بزرگ ها بهتر میتونن رشد کنن حتی

اتفاق خوبی است اگر ثبات داشته باشه... لزوما سهم های کوچک منفی نمیشن.. در سایه بزرگ ها بهتر میتونن رشد کنن حتی


انتهای خبر

0
0