بتاسهم
1401/02/29
15:00
#پاسا در12ماهه به سود 1362 ریالی رسیده است در 3ماهه سهم 548 میلیارد ریال سود عملیاتی و 451 میلیارد ریال سود خالص دارد .در 6 ماهه سود عملیاتی 120...

#پاسا در۱۲ماهه به سود ۱۳۶۲ ریالی رسیده است


در ۳ماهه سهم ۵۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۵۱ میلیارد ریال سود خالص دارد .در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۲۰۰ و سود خالص ۹۱۵ میلیارد ریال شد


۹ماهه سود عملیاتی ۱۶۳۸ و سود خالص ۱۲۱۵ میلیارد ریال بود


در ۱۲ماهه سود عملیاتی خیلی رشد نکرد و ۱۷۶۳ میلیارد ریال بود و سود خالص ۱۲۲۵ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0