کافه بورس
1399/12/06
09:29
گزارش خوب فسازان ✅افزایش ۹۳.۶۲ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۱۷۴.۷۷ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸ ✅رشد ۱۴۴.۵۷ در...

گزارش خوب فسازان


✅افزایش ۹۳.۶۲ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۷۴.۷۷ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸


✅رشد ۱۴۴.۵۷ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0