بتاسهم
1400/12/28
15:33
#پدرخش در اسفند 116 و در بهمن با فروش 107 میلیارد ریالی به عدد 1003 میلیارد ریال رسیده است و 12ماهه سال قبل 797 میلیارد ریال فروش داشت

#پدرخش در اسفند ۱۱۶ و در بهمن با فروش ۱۰۷ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۰۳ میلیارد ریال رسیده است و ۱۲ماهه سال قبل ۷۹۷ میلیارد ریال فروش داشت


انتهای خبر

0
0