بتاسهم
1399/09/03
16:38
#زکشت شهریور 83 میلیارد ریال فروش داشته و در نیمه دوم در مهر این عدد 84 میلیارد ریال شده و ابان هم 103 میلیاردریال جمع فروش 8 ماهه 643 میلیارد ر...

#زکشت شهریور ۸۳ میلیارد ریال فروش داشته و در نیمه دوم در مهر این عدد ۸۴ میلیارد ریال شده و ابان هم ۱۰۳ میلیاردریال جمع فروش ۸ ماهه ۶۴۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه این عدد ۳۹۰ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0