نوآوران امین
1401/01/31
11:01
شهد(#قشهد) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 114 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1401 ...

شهد(#قشهد)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۰۴۲,۵۵۸ میلیون ریال به مبلغ ۶,۵۲۵,۳۰۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۲ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۱۴۴۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0