بهنام صمدی
1399/08/18
01:01
برای سود سپرده سقف مبلغ تعیین کنید! ▫️‏حالا که انتظارات تورمی تعدیل شده، زمان کاهش نرخ ‎#سود_بانکی است تا اقتصاد در دام چرخه باطل چاپ پول -» توزیع...

برای سود سپرده سقف مبلغ تعیین کنید!▫️حالا که انتظارات تورمی تعدیل شده، زمان کاهش نرخ #سود_بانکی است تا اقتصاد در دام چرخه باطل چاپ پول -» توزیع سود سپرده موهومی -» رکود -» انتقال تورم به آینده، نیفتد!▫️بانک مرکزی باید برای پرداخت سود سپرده تضمین شده به هر کدملی سقف محدود تعیین کند و مابقی در حساب جاری نگهداری شود▫️از سوی دیگر اوراق بدهی باید دارای سود شناور اما با ریسک نکول باشد تا هر سرمایه‌گذار بتواند بدون محدودیت خریداری نماید!▫️پرداخت سود تضمین شده و بدون ریسک نکول انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور را نابود کرده است


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0