کدال۳۶۰
1401/03/03
16:29
#ددام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) 🔹 زمان برگزاری: ساعت 12:00 مو...

#ددام


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۶:۲۹:۴۶ (۸۸۶۸۹۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0