بورس پلنر
1400/05/25
19:59
#بترانس قیمت در محدوده 2746 ریال به مقاومت بالقوه بال فوقانی چنگال اندروز 50 درصد برخورد خواهد کرد، شکست این سطح میتواند زمینه رشد ادامه دار قیمت ت...

# بترانس


قیمت در محدوده ۲۷۴۶ ریال به مقاومت بالقوه بال فوقانی چنگال اندروز ۵۰ درصد برخورد خواهد کرد، شکست این سطح میتواند زمینه رشد ادامه دار قیمت تا اهداف نخست ۳۳۶۱ - ۴۳۵۶ ریال را فراهم کند.حد ابطال سناریوی فوق، تثبیت زیر حمایت ۲۰۳۵ ریال۱۴۰۰/۵/۲۵@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0