اتاق فکر بورسی
1400/10/03
23:19
#فاراک چنانچه موفق به شکست ترند نزولی شود به سمت تارگت های 175 و 240 حرکت خواهد کرد

#فاراک


چنانچه موفق به شکست ترند نزولی شود به سمت تارگت های ۱۷۵ و ۲۴۰ حرکت خواهد کردانتهای خبر

0
0