کارگزاری آبان
1400/07/24
09:08
📈فلزات امروز یکپارچه مثبت پر تقاضا داد و ستد می شوند.#فولاد, #فملي, #ذوب, #فسرب, #فخوز, #فروس, #فزرين, #فجر, #فروي, #كاوه, #هرمز, #كيميا, #فباهنر, ...

📈فلزات امروز یکپارچه مثبت پر تقاضا داد و ستد می شوند.#فولاد, #فملی, #ذوب, #فسرب, #فخوز, #فروس, #فزرین, #فجر, #فروی, #کاوه, #هرمز, #کیمیا, #فباهنر, #فرآور و #زنگان نمادهای مورد توجه گروه اند.#فاهواز, #وسدید, #فلوله و #فخاس منفی و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0