سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1401/05/31
08:58
بالای سقف موج قبلی رسیده بالای 305 تثبیت بشه هدف بعدی 365

بالای سقف موج قبلی رسیده بالای ۳۰۵ تثبیت بشه هدف بعدی ۳۶۵انتهای خبر

0
0