کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/03
07:00
#تیپیکو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری دارویی تامین - تیپیکو در تاریخ2 آذر 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 24...

#تیپیکوبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری دارویی تامین - تیپیکو در تاریخ۲ آذر ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۲۴۵۵۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۲۳۶۴۹ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:هلدینگ داروپخش - پارس دارو - تولید مواد اولیه داروپخش و کلرپارس.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۲۴۸۸ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲۳۳۳ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #تیپیکو ۶۱۸۲۸ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۹۲ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0