کدال۳۶۰
1399/08/24
10:34
#قجام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام 🔹 زمان برگزاری: ساعت 15:00 مورخ 1399/0...

#قجام


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۱۳۹۹-۰۸-۲۴ ۱۰:۳۴:۴۹ (۶۹۱۶۱۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0