بتاسهم
1399/09/05
20:50
#خدیزل در شهریور 789 میلیارد ریال و مهر 443 میلیارد ریال و ابان 230 میلیارد ریال فروش داشته است روند کمی کاهشی بوده 8ماهه فروش شرکت 3746 می...

#خدیزل در شهریور ۷۸۹ میلیارد ریال و مهر ۴۴۳ میلیارد ریال و ابان ۲۳۰ میلیارد ریال فروش داشته است روند کمی کاهشی بوده


۸ماهه فروش شرکت ۳۷۴۶ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0