خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/30
22:00
قیمت بر خالص ارزش دارایی ها | P/NAV | 📆 1399/08/30 ♦️نماد P/NAV 1⃣- ومهان ...

قیمت بر خالص ارزش دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰♦️ نماد P/NAV۱⃣- ومهان ۵۲٪۲⃣- وسپه ۵۳٪۳⃣- گوهران ۵۳٪۴⃣- صبا ۵۷٪۵⃣- واتی ۵۸٪۶⃣- ونیکی ۵۹٪۷⃣- وصنا ۶۱٪۸⃣- وبهمن ۶۷٪۹⃣- وتوسم ۸۸٪🔟- وبوعلی ۹۲٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0