کدال۳۶۰
1399/11/13
18:29
#زشریف تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت کشت و صنعت شریف آباد 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1399/10/...

#زشریف


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت کشت و صنعت شریف آباد🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
🔹 سرمایه فعلی: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۳۶۲٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۸۸۴,۷۸۷ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : ۱,۸۸۴,۷۸۷ میلیون ریال
۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۸:۲۹:۴۸ (۷۱۸۹۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0