کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/02
17:59
#غفارس 🟢 شرکت پگاه فارس 🔹 سرمایه : 116میلیارد تومان ✳️سود محقق شده برای سال مالی1400/12/29: 18 میلیارد تومان (16) تومان هر سهم 🔸 سود مجمع س...

#غفارس🟢 شرکت پگاه فارس🔹 سرمایه : ۱۱۶میلیارد تومان✳️سود محقق شده برای سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹: ۱۸ میلیارد تومان (۱۶) تومان هر سهم🔸 سود مجمع سال مالی قبل-تعدیل شده (-۸۶ ریال هر سهم).


🔸 سود تقسیمی (۰ ریال هر سهم) (۰٪)


🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (-۱۵۹ ریال) - تابستان (۱۲۱ریال)- پاییز (۱۳۷ ریال)- زمستان (۵۹ریال ).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۹ ریال) - تابستان (۲۲ ریال ) - پاییز (۳۶ ریال ) - زمستان (-۱۵۳ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: عدم افزایش سرمایه٪📉اندیکاتورRSIا => ۴۰


📉 اندیکاتورMFIا => ۱۶


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۵۹۷۲ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۰.۷ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: منفی ۵۷ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۷۲ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۶۹ ٪


✔️بازدهی از سقف ۱۴۰۰: منفی ۷۴ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۱: مثبت ۳۰ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0