تحلیل برای سود
1400/09/20
11:19
#گزارشات_ماهانه_آبان #ومعادن در گزارش ماهانه آبان 1,066 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #آریان در گزارش ماهانه آبان 268 میلیارد ...

#گزارشات_ماهانه_آبان#ومعادن در گزارش ماهانه آبان ۱,۰۶۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#آریان در گزارش ماهانه آبان ۲۶۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#سود_سهام#خبهمن تا پایان آبان ماه ۳۸۸ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#ونفت تا پایان آبان ماه ۸۷ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

انتهای خبر

0
0