پارسیس تحلیل
1401/03/08
08:20
#زمستان #کدال ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (45) #سجام #ساربیل #سکرما #سغدیر #کورز #کرازی #ثفارس #ثجوان #ثنظام #ثنور 🔹 ادامه دارد... کانا...

#زمستان #کدال❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۴۵)#سجام #ساربیل #سکرما #سغدیر #کورز #کرازی #ثفارس #ثجوان #ثنظام #ثنور🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0