کدال۳۶۰
1399/09/23
11:59
#کباده آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1399/10/06 ساع...

#کباده


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۱:۵۹:۴۸ (۷۰۱۸۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0