بورس۲۴
1400/11/13
08:56
توضیحات «قشهد» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد.

توضیحات «قشهد» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد. لذا توضیحاتی را در خصوص زمانبندی اجرای تغییر سال مالی شرکت صنایع غذایی شهدتوتیا وهمچنین تهیه صورتهالی مالی تلفیقی منتشر کرد.قشهد
انتهای خبر

0
0