بتاسهم
1400/09/07
16:02
#وصندوق در آبان 54 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آبان ۳۹,۱۱۵,۹۵۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#وصندوق در آبان ۵۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آبان ۳۹,۱۱۵,۹۵۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0