پارسیس تحلیل
1401/01/31
09:45
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (3) #شپاکسا #سنوین #شپارس #قجام #سخواف #دبالک #بایکا #کی‌بیسی #قنیشا #بکاب 🟢 ادامه دارد با ما ب...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۳)#شپاکسا #سنوین #شپارس #قجام #سخواف #دبالک #بایکا #کی‌بیسی #قنیشا #بکاب🟢 ادامه داردبا ما باشیدکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0