کدال۳۶۰
1399/11/14
11:46
#دلر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی 1399/12/30- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحیه) ش...

#دلر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت داروسازی اکسیرشرح رویداد:


پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیری های صورت گرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع می رساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۳.۴۳۰.۸۲۰ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال) در سال مذبور به مبلغ ۷.۶۲۴ ریال می باشد.شایان ذکر است با توجه به افزایش سرمایه در جریان مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ به مبلغ ۶۷۵ میلیارد ریال و سرمایه نهایی ۱.۱۲۵ میلیارد ریال ، سود هر سهم بر مبنای افزایش سرمایه جدید به مبلغ ۳.۰۵۰ ریال برای هر سهم می باشد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۱:۴۶:۰۹ (۷۱۹۱۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0