بتاسهم
1399/12/06
17:11
#شبهرن 3 ماهه گذشته خوب بوده و دی و بهمن عالی را داشته است. در اذر 6728 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۲۰۰,۸۷۰,۵۹۴ ریال و مبلع و مقدار خ...

#شبهرن ۳ ماهه گذشته خوب بوده و دی و بهمن عالی را داشته است.در اذر ۶۷۲۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۲۰۰,۸۷۰,۵۹۴ ریال و مبلع و مقدار خوب شده است


در دی با رشدی خوب ۷۳۴۹ میلیارد ریال بوده و بهمن هم ۷۴۱۰ میلیارد ریال نرخ نیز ۲۰۷,۵۳۴,۰۱۵ ریال در بهمن بوده است


سهم۱۱ ماهه ۵۲۱۶۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد ۳۵۸۵۰ میلیارد ریال بوده است

انتهای خبر

0
0