بتاسهم
1399/10/07
11:50
#کسرا در شهریور 221 میلیارد ریال بود و در 3 ماهه سوم مهر 165 میلیارد ریال بود و ابان 180 میلیارد ریال و اذر هم 180 شد جمع فروش9 ماهه 1398 ...

#کسرا در شهریور ۲۲۱ میلیارد ریال بود و در ۳ ماهه سوم مهر ۱۶۵ میلیارد ریال بود و ابان ۱۸۰ میلیارد ریال و اذر هم ۱۸۰ شد


جمع فروش۹ ماهه ۱۳۹۸ میلیارد ریال است . مدت مشابه این عدد ۸۶۱ میلیارد ریال است


نرخ فروش شهریور ۲۳۹,۶۴۸ ریال و مهر ۲۵۰,۰۰۸ ریال و ابان ۲۶۱,۲۵۹ ریال و اذر ۲۷۰,۴۲۸ ریال استانتهای خبر

0
0