بتاسهم
1401/06/02
11:08
#اخابر در فروردین با درامد 5291 میلیارد ریالی سال مالی را آغاز کرد . اردیبهشت 5428 میلیارد ریال و خرداد 5498 میلیارد ریال و تیر ۵۶۹۴ میلیارد ریال...

#اخابر در فروردین با درامد ۵۲۹۱ میلیارد ریالی سال مالی را آغاز کرد . اردیبهشت ۵۴۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۵۴۹۸ میلیارد ریال و تیر ۵۶۹۴ میلیارد ریال و مرداد ۵۸۱۰ میلیارد ریال شده است


۵ ماهه ۲۷۷۲۳ میلیارد ریال بود کل عدد سال قبل ۶۹۵۰۴ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0