چارتیست بورس
1399/10/09
09:12
#نبض_بازار تعداد صف خرید ۷۶ تعداد صف فروش ۹۶ خرید حقوقی ۸/۳٪ فروش حقوقی ۷/۹٪ خرید حقیقی ۹۱/۷٪ فروش حقیقی ۹۲/۱٪

#نبض_بازارتعداد صف خرید ۷۶


تعداد صف فروش ۹۶خرید حقوقی ۸/۳٪


فروش حقوقی ۷/۹٪خرید حقیقی ۹۱/۷٪


فروش حقیقی ۹۲/۱٪

انتهای خبر

0
0