بتاسهم
1401/01/08
09:54
#ساربیل در دی با فروش 207 میلیارد ریالی اولین ماه سال مالی را اغاز کرد و بهمن 235 میلیارد ریال و اسفند با رشد 395 میلیارد ریال بود 3ماهه 838 ...

#ساربیل در دی با فروش ۲۰۷ میلیارد ریالی اولین ماه سال مالی را اغاز کرد و بهمن ۲۳۵ میلیارد ریال و اسفند با رشد ۳۹۵ میلیارد ریال بود ۳ماهه ۸۳۸ میلیارد ریال شده است . مبلغ ۳۹۵/۹۶۲ میلیون ریال از فروش اسفند ماه مربوط به فروش ۷۲/۰۵۲ تن سیمان در بورس کالا می باشد.


انتهای خبر

0
0