چارت های رامین جعفری
1400/04/26
14:27
#کالا بنظر سهم الگوی اصلاحی خود را تکمیل کرده و با شکست خط روند نزولی و ابر کومو وارد روند جدیدی شده باشد مقاومتهای سهم نشان داده شده است

#کالا بنظر سهم الگوی اصلاحی خود را تکمیل کرده و با شکست خط روند نزولی و ابر کومو وارد روند جدیدی شده باشد مقاومتهای سهم نشان داده شده استانتهای خبر

0
0